menu

Töötasu arestimise skeem

Palga alammäär:
Arvestuslik elatusmiinimum*:
Võlgniku ülalpeetavate arv:
Võlgniku (neto) sissetulek:
Arestimise % (kuni 20)**:
Absoluutselt mittearestitav osa***:
Üldkorras mittearestitav osa****:
Kinnipidamisele kuulub:
 

*Statistikaamet poolt väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatud möödunud aasta andmete alusel arvutatud arvestusliku elatusmiinimumi summa.
**Arestimise protsent TMS § 132 lg 12 alusel.
***TMS § 132 lõigete 12 ja 13 alusel arvutatud arestimisele mittekuuluv sissetuleku osa.
****TMS § 132 lõigete 1 ja 2 alusel arvutatud arestimisele mittekuuluv sissetuleku osa.

NB! Kui kohtutäitur saadab kohustatud isikule täitmiseks sissetuleku arestimise akti, mille alusel täidetakse lapse elatise nõuet, ei kohaldata sellise nõude täitmisel töötasu arestimise skeemis sisalduvat valemit ning võlgnikule säilitatakse sõltumata sissetuleku suurusest pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast.

Õiguslik alus

Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 1 järgi sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust.

Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 12 kohaselt kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 20 protsenti sissetulekust, mis ei ole suurem kui täitemenetluse seadustiku § 132 lõikes 1 nimetatud sissetulek, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi. Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata lapse elatisnõude täitmisele.

Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 13 kohaselt kui võlgnikul on ülalpeetavaid, arvutatakse täitemenetluse seadustiku § 132 lõikes 12 nimetatud 20 protsenti võlgniku sissetulekust, millest on maha arvatud täitemenetluse seadustiku § 132 lõike 2 kohaselt mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ja Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum.

Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 2 kohaselt kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet.

Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 3 järgi mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Sätet ei kohaldata, kui sundtäitmisel on elatise nõue.