Rus
Jakobi tn 23
Tartu 51006
E - R    9.00 - 13.00
Tel. 78 28 110
Faks 78 28 111
Saada kiri
SEB:   EE131010010236765018
Trüki leht

Töötasu arestimise skeem

Alates 09.01.2018 on täitemenetluse seadustiku § 132 lg 12 järgi sätestatud, et kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri (2018 aastal on toimetulekupiiriks 140 eurot).

Palga alammäär: eur
Toimetulekupiir: eur
Võlgniku ülalpeetavate arv:
Võlgniku (neto) sissetulek: eur
Arestimise % (kuni 20): eur
Kinnipidamisele kuulub: eur
 

NB! Kui kohtutäitur saadab kohustatud isikule täitmiseks sissetuleku arestimise akti, mille alusel täidetakse lapse elatise nõuet, ei kohaldata sellise nõude täitmisel töötasu arestimise skeemis sisalduvat valemit ning võlgnikule säilitatakse sõltumata sissetuleku suurusest pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast.

Õiguslik alus

Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 2 kohaselt kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet.

Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 3 mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Sätet ei kohaldata, kui sundtäitmisel on elatise nõue.