menu

Pärandvara inventuur

Inventuuri esitamise nõude saavad pärijad esitada siis, kui tekkinud on kahtlus, et pärandvarast ei piisa pärandaja kõigi kohustuste täitmiseks. Pärija võib notariaalselt tõestatud inventuuri nõude notarile esitada kolme kuu jooksul pärast seda, kui ta sai teada või oleks pidanud teada saama asjaoludest, millest võib järeldada, et pärandvarast ei piisa pärandaja võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.

Pärandi vastu võtnud pärija võib notarile esitada inventuuri nõude. Kui pärija esitab inventuuri nõude enne pärandi vastuvõtmist, määrab notar inventuuri tegija pärast seda, kui inventuuri nõude esitaja on pärandi vastu võtnud.

Notar määrab inventuuri läbiviijaks kohtutäituri. Notar annab inventuuri tegemiseks ja pärandvara nimekirja esitamiseks, kohtutäiturile tähtaja, mis ei ole lühem kui 2 kuud ega pikem kui 3 kuud.

Kohtutäitur algatab üleskutsemenetluse, mis seisneb selles, et internetiväljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatakse teade, milles sisaldub üleskutse kõigile isikutele, kellel on pärandvara suhtes nõudeid ja õigusi teatada oma nõuetest ja õigustest inventuuri tegijale 30 päeva jooksul üleskutse avaldamisest. Selle tulemusena, peaksid kõik võimalikud võlausaldajad, kellel on pärandaja suhtes nõudeid, esitama oma nõudeavaldused kohtutäiturile nõutud tähtaja jooksul.

Kohtutäituri ülesandeks on teha selgeks millised õigused, vara ja millised kohustused on olnud pärandajal surmapäeva seisuga.

Notar esitab kohtutäiturile talle teadaolevad andmed, mis on vajalikud inventuuri tegemiseks. Kohtutäituril on õigus saada pärandvara kohta teavet pärijalt, pankadelt, samuti muult isikult, kelle valduses on pärandvara või kellel on pärandvara kohta andmeid.

Kohtutäitur teeb päringuid avalikesse registritesse. Kohustuslikus korras teeb kohtutäitur järelepärimise Maksu- ja Tolliametile pärandaja kohustuste ja nõuete kohta.

Kohtutäitur kontrollib pärija esitatud andmeid pärandvara ja pärandvaraga seotud kohustuste kohta;

Pärandvara nimekirjas märgib kohtutäitur kõik varalised õigused ja kohustused, mida õnnestus tal üleskutsemenetluse käigus tuvastada.

Inventuuri käigus koostatakse pärandvara nimekiri, kuhu kantakse kõik pärandi avanemise ajal olemasolevad päritavad asjad ning õigused ja kohustused, samuti nende tähistamiseks ning väärtuse kindlakstegemiseks vajalik kirjeldus ja hinnang. Pärandvara nimekiri esitatakse notarile.

Kohtutäituri tasu on 0,15% pärandvara nimekirja kantud vara hulka kuuluvate õiguste koguväärtusest, kuid mitte vähem kui 35 eurot ja mitte rohkem kui 3336 eurot.

Kaaspärijad vastutavad tasu maksmise eest solidaarselt. Kohtutäituri tasule lisandub käibemaks.