menu

Avaldus täitemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks

Tartu kohtutäitur
Oksana Kutšmei
Ülikooli 2 (5. korrus), Tartu 51003
info@tartutaitur.ee


Elatisabi saama õigustatud isiku (lapse/laste) andmed*
Ees- ja perekonnanimi Isikukood/sünniaeg Aadress (riik, maakond, linn/vald) (tänav/küla, maja ja krt. nr)
*ühe avalduse võib täita mitme lapse kohta juhul, kui elatis on lastele määratud sama kohtulahendiga

Taotluse esitaja (lapse/laste esindaja) andmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood/sünniaeg
Aadress  
  (riik, maakond, linn/vald) (tänav/küla, maja ja krt. nr) (postiindeks)  
Tel.nr E-posti aadress  

Elatisnõude võlgniku andmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood/sünniaeg
Aadress
  (riik) (maakond, linn/vald) (tänav/küla, maja ja krt. nr) (postiindeks)
Tel.nr E-posti aadress

Kohtulahendi andmed
Kohtulahend
  number kuupäev kohus riik

Hüvitise maksmine
Arvelduskonto number
Arvelduskonto omaniku ees- ja perekonnanimi
Arvelduskonto omaniku isikukood

Avaldusele on lisatud
Taotleja isikut tõendav dokument
Volitus (kohustuslik, kui taotluse esitajaks on volitatud esindaja)
Esindusõigust tõendav dokument (kohustuslik, kui taotluse esitajaks on eestkostja)
Täitedokument (elatise väljamõistmise kohtulahend)
Lapse sünnitunnistus (kui andmed laste kohta puuduvad Rahvastikuregistris)
Välisriigis õppimist tõendav dokument
Muu dokument

OLEN TEADLIK:
1. Kohustusest viivitamata teatada kohtutäiturile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, s.o lapse kasvatamise lõpetamisest, võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest, elatise kohtuotsuse muutmisest, välisriigis täitemenetluse alustamisest, välisriigis toimuva täitemenetluse lõppemisest, välisriigis pooleliolevast täitemenetlusest, lapse õpingute lõpetamisest.

2. Kohustusest elatisabi riigile tagasi maksta, kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et vastavalt perehüvitiste seaduses sätestatud elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud.

3. Olen nõus täitemenetlusaegse elatisabi taotluse edastamisega Sotsiaalkindlustusametile.

Täidab taotleja
Taotluse esitamise kuupäev
Taotleja allkiri
Kui avaldus esitatakse elektrooniliselt, palun allkirjastada digitaalselt