menu

Menetlusdokumentide kättetoimetamine

Menetlusdokumentide kättetoimetamine võib toimuda menetlusosaliste enda korraldamisel. Sellisel moel kättetoimetamiseks tuleb järgida alltoodud loetelu:

 1. menetlusosalisel taotleda kohtult menetlusdokumentide kättetoimetamist enda korraldusel;
 2. kohus määrab kättetoimetamise tähtaja ja väljastab menetlusdokumendi kinnises pitseeritud ümbrikus koos kättetoimetamise aktiga;
 3. menetlusosaline edastab dokumendid enda poolt valitud täiturile;
 4. kättetoimetamine on üks kohtutäituri ametitoimingutest, mille täitmine on kohustuslik ning millest keelduda ei ole võimalik. Alus: täitemenetluseseadustik § 7. 
 5. Kättetoimetamisel ei kohaldata seaduses määratud tööpiirkonna sätteid.
 6. Kohtutäitur toimetab dokumendi kätte määratud tähtaja jooksul ja edastab selle menetlusosalisele. Menetlusosaline saadab kättetoimetamise akti kohtule.
 7. Kohus jätab hagi või maksekäsu kiirmenetluse avalduse läbi vaatamata, kui hageja või maksekäsu avaldaja ei teavita määratud tähtaja jooksul kohut kättetoimetamise tulemustest.

Kohtutäituri tasu menetlusdokumendi kättetoimetamise eest. Alus: kohtutäituriseadus § 48

 1. Kohtutäitur võib nõuda ettemaksu 40 eurot. Ettemaksu ei või nõuda avalik-õiguslikult asutuselt sh kohtult.
 2. Kohtutäituri tasu on 40 eurot, kui dokumendid on võimalik kätte toimetada rahvastikuregistris või äriregistris registreeritud aadressi või sidevahendi andmete kaudu või elektronpostiaadressi isikukood@eesti.ee kaudu.
 3. Kohtutäituri tasu on 40 eurot, kui dokumenti ei õnnestunud kätte toimetada vaatamata kõige vajaliku ja mõistlikult võimaliku tegemisele.
 4. Kohtutäituril ei ole õigust tasule, kui ta ei ole kohtu poolt määratud tähtaja jooksul või selle puudumisel kahe kuu jooksul teinud kättetoimetamiseks kõik vajaliku ja mõistlikult võimaliku.
 5. Muul juhul on kohtutäituri tasu 70 eurot. Kohtutäituri 70 euro suurusest tasust 35 eurot peab maksma isik, kellele tuli dokumendid kätte toimetada, kui selle isiku andmed rahvastikuregistris või äriregistris on valed.