menu

Mis toimub täitemenetluses?

Täitedokument

Kui Teil on täitedokument, mida võlgnik ei ole asunud täitma või täidab osaliselt, on Teil võimalik pöörduda kohtutäituri poole. Levinumad täitedokumendid on jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluvad kohtuotsused- ja määrused tsiviilasjades, kriminaalasjades, väärtoeasjades ning haldusmenetluses. Eeltoodud loetelu ei ole lõplik ning täitedokumentide täieliku loetelu leiate täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1.

Täitmisavaldus

Täitemenetluse alustamiseks esitage kohtutäiturile täitmisavaldus. Kui soovite meie büroos täitemenetlust alustada, leiate avalduse vormi täitemenetluse alustamiseks klikkides meie koduleheküljel Sissenõudja - Täitmisavalduse täitmine. Avaldusele tuleb lisada jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv täitedokument. Täitedokumendile on vajalik sissenõudjal võtta otsuse väljastanud asutuselt jõustumismärge. Täitmisavaldust täites märkige palun kindlasti, millisele varale soovite sissenõude pööramist: kinnisvarale, vallasvarale, nõudeõigustele. (Teil on õigus märkida kõik valikud.) Täitmisavalduses võite Te märkida, kas olete valmis võimaldama võlgnikule maksegraafiku alusel tasumist ning millised oleks Teie poolsed dokumendid, mida sooviksite näha võlgniku poolt maksegraafiku taotlemisel.

Enne täitmisavalduse esitamist veenduge, et avaldus esitatakse kohtutäiturile, kelle tööpiirkonnas on võlgniku elukoht või vara asukoht. Kohtutäiturite nimekirja ja kontaktandmed leiate Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja koduleheküljelt.

Täitemenetlus, maksegraafik

Peale sissenõudjalt täitmisavalduse saamist, alustab kohtutäitur täitemenetlust, toimetades võlgnikule kätte täitedokumendi, täitmisteate ja kohtutäituri tasu otsuse. Võlgnikule antakse täitmisteates vabatahtliku tasumise tähtaeg, mis on tavaliselt 10 päeva kuid sõltuvalt täitedokumendist kuni maksimaalselt 90 päeva.

Täitmisteate kätte saamisel pöördub võlgnik sageli täituri poole ning taotleb võlgnevuse tasumiseks maksegraafikut. Kohtutäituril ei ole õigust ilma sissenõudja nõusolekuta võimaldada maksegraafiku alusel tasumist. Kohtutäitur palub võlgnikul täita maksegraafiku avalduse vormi, kus võlgnik taotleb võla tasumist igakuiste osamaksetena fikseerides igakuise tasumise kuupäeva, isikuandmed, arvelduskonto, ülalpeetavad, olemasolevad kohustused ja - sissetulekud ning kas on taotlusi pangakonto või töötasu arestist vabastamise osas. Maksegraafiku vormi esitamisega tuleb võlgnikul esitada kuue kuu pangakonto väljavõte (internetipangast võttes pdf formaadis) ning sissetulekuid tõendavad dokumendid. Esitatud dokumendid esitatakse sissenõudjale, kes otsustab kas ja millistel tingimustel võlgnikule maksegraafik võimaldatakse.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul täidetud ning sissenõudja ei ole võimaldanud maksegraafikut, pööratakse sissenõue võlgniku sissetulekutele (igakuisele töötasule, ametipalgale, seadusel põhinevale elatisele, riiklikele pensionile ning ka saadavatele toetustele ning hüvitistele (viimased võivad olla nii regulaarsed kui ühekordsed), vallas- ja kinnisvarale ning nõudeõigusele.

Kohtutäitur hindab täitemenetluse perspektiivikust, kui suur on võlgnevus, kas seda õnnestub mõistliku aja jooksul kinni pidada võlgniku sissetulekutest (töötasust, pensionist, juhatuse liikme tasust jne ) ning millise aja pärast peaks alustama võlgnikule kuuluva registervara sundvõõrandamist. Kui sissenõudjale ei hakka peale täitemenetluse algatamist mõistliku aja jooksul raha laekuma, oleks soovitatav võtta ühendust kohtutäituri või täitemenetluse halduriga, et vaadata üle tehtud toimingud ning konsulteerida edasise tegevusplaani osas.

Sissenõudja õigused ja kohustused

Sissenõudjal on õigus saada infot täitemenetluse käigu kohta, esitada kohtutäiturile kaebusi, sealhulgas vaidlustada kaebuse lahendamise kohta tehtud kohtutäituri otsuseid kohtus, osaleda vara arestimise juures, osaleda enampakkumisel ja teha pakkumisi, taotleda asja müümist muul viisil kui enampakkumisel.

Täitemenetluse käigus on kohtutäiturit võimalik muuta järgnevatel juhtudel:

Võlgniku seisukohast on kohtutäituri taandamise võimalus tuginedes täitemenetluse seadustiku § 9-le. Sissenõudja seisukohast on menetlus võimalik lõpetada igal menetluse etapil. Kohtutäituri seaduse § 41 lg 2 kohaselt kui sissenõudja taotleb täitemenetluse lõpetamist enne nõude täielikku sissenõudmist kohtutäituri poolt ning kohtutäitur on nõude sissenõudmiseks teinud täitetoiminguid, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu ja pool menetluse põhitasust, arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt.

Tavapäraselt kannab täitemenetluses kulud võlgnik, makstes alustamise tasu, kohtutäituri põhitasu ning menetluse käigus lisanduvad täitekulud. Kohtutäituril on tulenevalt seadusest õigus küsida sissenõudjalt ettemaksuna menetluse alustamise tasu. Üldjuhul meie büroo täitemenetluse algatamisel ettemaksu ei küsi. Kohtutäituril on õigus küsida ettemaksu kui täidetakse väljatõstmise otsust, millega võivad kaasneda näiteks luku avamise kulu, kolimiskulu, asjade hoiustamise kulu ja teised samalaadsed kulud. Kui kohtutäituri tasu on täies ulatuses võlgnikult sisse nõutud, tagastab kohtutäitur sissenõudjale ettemaksu ühe kuu jooksul tasu laekumisest arvates. Kui täitemenetlus tuleb lõpetada nõuet rahuldamata, ei tagastata sissenõudjale kohtutäituri tasu ettemaksu. Alus: kohtutäituri seadus § 33.   

Lihtsaim ning kiireim viis saada täitemenetluse kohta infot, on saata kontaktandmetes asuvale e-mailile järelpäring, täpsustades millise täitemenetluse kohta Te infot saada soovite. Sissenõudjal on võimalik kokku leppida aeg kohtutäituri ja täitemenetluse halduri vastuvõtule, kus kohapeal on võimalik tutvuda täitetoimikuga, saada koopiaid ja selgitusi täitemenetluse protsessi kohta, teha ettepanekuid ja saada tagasisidet.