menu

Elektroonilise enampakkumise läbiviimise kord

Esimene kohtutäituri poolt läbi viidav enampakkumine peab toimuma elektrooniliselt. Kordusenampakkumise läbi viimisel on kohtutäituril võimalik valida kas suuline või elektrooniline enampakkumise vorm.

Kuidas toimub elektrooniline enampakkumine?

  1. Kohtutäitur koostab enampakkumise teate, mis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes ja internetiportaali(de)s www.oksjonikeskus.ee, www.varad.ee. Kinnisvarakuulutus avaldatakse internetis vähemalt ühes enamlevinud kinnisvaraportaalis koos fotodega. Kohtutäitur võib avaldada kuulutuse enampakkumise kohas levivas ajalehes. Sissenõudja või võlgniku soovil ja kulul ka muus väljaandes.
  2. Enampakkumisteates sätestatakse osalejate registreerimise algus- ja lõpuaeg, tagatisraha tasumise tingimused ning pikeneva lõpu intervall.
  3. Enampakkumisele registreerimine on võimalik teate avaldamisest kuni enampakkumise alguseni. Registreerimise alguse määrab täitur. Pärast enampakkumise algust ei ole kinnisvara müügi korral osalejaks enam võimalik registreerida.
  4. Enampakkumise  algus – pakkumiste tegemise aeg. Kestab kuni enampakkumise lõpuni. Enampakkumise lõppemisel on võimalik täituri poolt määratud aja jooksul viimane pakkumine üle pakkuda (pikenev lõpp).
  5. Tagatisraha määratakse kuni 10% alghinnast. Tagatisraha on võimalik tasuda sularahana kohtutäituri büroos summas, mis ei ületa 640 €. Kui tagatisraha tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse tagatisraha tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest tagatisraha ulatuses.
  6. Enampakkumise lõppemisel hinnalt kõrgeim pakkumine tunnistatakse parimaks. Pakkumise parimaks tunnistamine toimub enampakkumise päevale järgneval tööpäeval oksjonikeskkonnas.
  7. Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväited tuleb edastada enampakkumise korraldajale.
  8. Enampakkumise akt koostatakse pärast pakkumise parimaks tunnistamist ja  vastuväidete esitamise tähtaja möödumist. Kohtutäitur toimetab enampakkumise akti kätte sissenõudjale, võlgnikule, parima pakkumise esitanud isikule ning isikutele, kelle õigused müüdavale asjale on kohtutäiturile teada.