menu

Avaldus kinnisasja müügiks kohtutäituri kontrolli all

  Võlgniku nimi   
  Aadress   
  Telefon   
  E-post   
  Täiteasja nr   
 
Tartu kohtutäitur
Oksana Kutšmei
Ülikooli 2 (5. korrus), Tartu 51003
info@tartutaitur.ee
   
 
VÕLGNIKU AVALDUS
arestitud kinnisasja müümiseks kohtutäituri kontrolli all

Minule
kuulub kinnistu registriosa nr ,
mis asub aadressil .

Kinnistu on kohtutäituri poolt arestitud.

Taotlen sissenõudja ja kohtutäituri nõusoleku arestitud kinnistu müümiseks kohtutäituri kontrolli all.
Kinnistu müügihind on eurot.

Hind ei sisalda võlgnevust korteriühistu ees ega maakleritasu.

Minu taotluse rahuldamise korral toimub kinnistu ostu-müügi tehing hiljemalt
.

Kinnistu müügiprotsessi korraldamisega tegeleb
.

Kinnistu müügiprotsessi korraldamisega palun tegeleda kohtutäituril
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev
 
Õiguslik alus: täitemenetluse seadustik § 102 ja 157
 
Võlgniku avalduse alusel ja sissenõudja nõusolekul võib kohtutäitur lubada võlgnikul endal müüa arestitud asja kohtutäituri kontrolli all. Kohtutäitur võib lubada võlgnikul asja müüa ka sõltumata sissenõudja nõusolekust, kui enampakkumine on nurjunud või võib eeldada, et asja ei õnnestu enampakkumisel müüa või asja enampakkumisel eeldatavalt saadav tulem on oluliselt väiksem, võrreldes võlgniku poolt korraldatavast müügist saadava tulemiga. Kohtutäitur toimetab sissenõudjale kätte teate võlgniku sooviavalduse kohta asja muul viisil müümiseks, välja arvatud juhul, kui talle esitatakse sissenõudja nõusolek asjade muul viisil müümiseks. Kohtutäitur ei anna võlgnikule nõusolekut asja müümiseks enne seitsme päeva möödumist teate sissenõudjale kättetoimetamisest, kui sissenõudja teatele varem ei vasta.

Kohtutäitur ei luba võlgnikul vara müüa vara arestimise aktis märgitust madalama hinnaga. Kohtutäitur tagab, et asja müügist saadav tulem tasutakse kohtutäituri ametialasele arvelduskontole. Kohtutäitur võib nõustuda ka asja müümisega sissenõudjale. Sel juhul tehakse tasaarvestus sissenõudja nõudega ja ostuhinda käsitatakse võla ulatuses võlgnikult sissenõudjale makstuna. Kui ostuhind on väiksem või võrdub sissenõudja nõudega, kohaldatakse sissenõudja nõude tasaarvestamisele käesoleva seadustiku § 93 lõikes 4 sätestatut. Asja müümine kohtutäituri kontrolli all toimub müügilepingu kohta võlaõigusseaduses ettenähtud korras. Kohtutäitur annab müügiks nõusoleku.

Kinnisasja võib müüa kohtutäituri kontrolli all täitemenetluse seadustiku §-s 102 sätestatud korras.