menu

Maksegraafiku avaldus

Tartu kohtutäitur
Oksana Kutšmei
Ülikooli 2 (5. korrus), Tartu 51003
info@tartutaitur.ee
Kuupäev   
Täiteasja nr   
Võlgniku nimi   
Aadress   
Telefon   
E-post   
 
 
AVALDUS
võlgnevuse osade kaupa tasumiseks
Palun sissenõudjal võimaldada võlgnevuse osade kaupa tasumist alljärgnevatel tingimustel:
igakuise makse suurus maksmise kuupäev esimese makse kuupäev

Andmed minu varalise seisukorra ja sissetulekute kohta

1. Sissetulekud
töökoht töötasu suurus (neto)
toetus, pension jms suurus

2. Oman kontot (märkida "+" vastavasse lahtrisse)
SEB Pank Swedbank
Luminor Bank Danske Bank
Tallinna Äripank Coop Pank
LHV Pank Citadele Bank
Corporate Bank Svenska Handelsbanken

3. Kinnisvara

4. Muu vara (sõidukid, äriühingu osakud)

Andmed minul asuvate kohustuste kohta

1. Ülalpeetavad

2. Muud kohustused (eluasemelaen, muud laenud, liisingud, võlgnevused, teised kohtutäiturid)
Palun vabastada maksegraafiku avalduse rahuldamisel aresti alt (märkida "+" vastavasse lahtrisse):
Pangakonto(d) (märkida nimetus(ed)) 
Töötasu(d)
Lisa
pangakonto väljavõte perioodi   kohta.
dokumendid ülalpeetavate kohta
töötasu tõend
 
Kõik menetlusdokumendid, muuhulgas ka kättetoimetamist vajavad dokumendid tuleb edastada minule:
lihtkirjaga aadressile:
Olen teadlik, et lihtkirjaga saatmisel loetakse dokument kätte saaduks kolme päeva möödudes postitamisest arvates.
e-posti aadressile:
Olen teadlik, et e-posti teel dokumendi saatmisel loetakse dokument kätte saaduks e-kirja saatmise momendist.
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev