menu

Võlgniku teade peale täitmisteate kättesaamist

  Võlgniku nimi   
  Aadress   
  Telefon   
  E-post   
  Täiteasja nr   
 
Tartu kohtutäitur
Oksana Kutšmei
Ülikooli 2 (5. korrus), Tartu 51003
info@tartutaitur.ee
   
 
TEADE
teadasaamise kuupäev
sain teada minu suhtes algatatud täitemenetlusest ning soovin kohtutäiturile teatada, et:

1. Kõik menetlusdokumendid, muuhulgas ka kättetoimetamist vajavad dokumendid tuleb edastada minule lihtkirjaga aadressile:
Olen teadlik, et sellisel juhul loetakse dokument kätte saaduks kolme päeva möödudes postitamisest arvates;


2. Minu ülalpidamisel on:
1)
2)
3)

3. Minu mittearestitavateks sissetulekuteks on:
Töötasu suurus, tööandja nimi. Lisada tööleping.
Toetuse, hüvitise või pensioni liik või nimetus ja suurus. Lisada tõend.
Toetuse, hüvitise või pensioni liik või nimetus ja suurus. Lisada tõend.

4. Minu sissetulekud laekuvad arvelduskontole alljärgnevas pangas:
SEB Pank
Swedbank
Luminor Bank
Danske Bank
Tallinna Äripank
Coop Pank
LHV Pank
Citadele Bank
Corporate Bank
Svenska Handelsbanken

Soovin teatada muudest asjaoludest, mis võivad mõjuda täitemenetluse läbiviimist ja sissenõude pööramist minu varale:
Avaldusele lisatud dokumendid: Tööleping:  Ei  Jah
Arvelduskonto väljavõte:  Ei  Jah
Sünnitunnistus(ed):  Ei  Jah
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev