Rus
Jakobi tn 23
Tartu 51006
E - R    9.00 - 13.00
Tel. 78 28 110
Faks 78 28 111
Saada kiri
SEB:   EE131010010236765018
Trüki leht

Elatise nõude täitmine

Sissenõudjal on võimalus pöörduda elatise nõude täitmiseks kohtutäituri poole, kui otsus on täitmisele kuuluvaks väljakuulutatud st kui kohtuotsus on jõustunud või viivitamatult täidetavaks kuulutatud. Kohtuotsus on täitemenetluses täidetav sõltumata sellest, kas võlgnik on asunud otsust täitma vabatahtlikult või mitte.

Sissenõudjal on õigus soovida otsuse täitmist kohtutäituri kaudu. Täitemenetluse alustamisel informeerib kohtutäitur võlgnikku, et nüüdsest toimub täitmine kohtutäituri kaudu või tal on kohustus teatada kohtutäiturile otsuse täitmisest otse sissenõudjale.

Lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus asub sõltumata arestimise ajast muudest arestipandiõigustest eespool. Lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigustel on sama järjekoht. Alus: TMS § 65 lg 4.

Kui rahalise nõude on arestinud mitu kohtutäiturit mitme sissenõudja kasuks, maksab võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik, sealhulgas krediidiasutus, raha kohtutäituritele arestimisaktide saabumise järjekorras. Sõltumata saabumise hetkest loetakse lapseelatisnõude alusel koostatud arestimisakt esimesena saabunuks. Alus: TMS §119 lg 1.

Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib kohtutäitur arestida kuni pool palga alammäärast.

Kui lapse elatisnõude täitmiseks võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb kehtestatud alammäära summast allapoole, võib kohtutäitur arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust. Alus: §132 lg 11.

Lapse elatisnõude täitmisel võlgniku sissetuleku arestimise korral ei arvestata isiku ülalpidamisel olevate isikutega.

Kinnisasja müügist ja sundvalitsemisest saadud tulemi jaotamisel, rahuldatakse lapse elatisnõue pärast sundvalitseja kulude hüvitamist ja kinnistusraamatusse kantud õiguste rahuldamist sõltumata elatisnõude täitmisele esitamise hetkest ning enne sissenõudjate nõudeid, mille tagamiseks on toimunud kinnisasja arestimine. Alus: TMS § 174.

Vastavalt kohtutäituri seaduse § 11 lõikele 4 avaldab kohtutäitur sissenõudja nõusolekul võlgniku nime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ning võlasumma suuruse koja veebilehel, kui täitemenetluses on lapse elatise nõue olnud sissenõutav üle 60 päeva. Kohtutäitur kustutab võlgniku andmed koja veebilehelt 10 tööpäeva jooksul, arvates elatisnõude täitmisest.

http://www.kpkoda.ee/content/elatise-v%C3%B5lgnike-nimekiri/elatise-v%C3%B5lgnike-nimekiri-0