Rus
Jakobi tn 23
Tartu 51006
E - R    9.00 - 13.00
Tel. 78 28 110
Faks 78 28 111
Saada kiri
SEB:   EE131010010236765018
Trüki leht

Täitmisteade, täitemenetlusest

Kohtutäitur teeb Teile täitmisteatega ettepaneku täita täitedokument vabatahtlikult. Täitedokumendis on ära toodud võlgnetav summa koos kohtutäituritasudega ning viidatud võimalikule lisanduvale viivisele. Täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamise päevast arvates. Kui täitedokument täidetakse enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda menetluse põhitasu üksnes pooles ulatuses. Alus: Kohtutäituri  seadus (KTS) § 32 lg 4. Nõue loetakse vabatahtliku tasumise tähtaja jooksul nõuetekohaselt tasutuks vaid juhul, kui on makstud ka täitedokumendiga ettenähtud lisanduv viivis.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik Alus: KTS § 30 lg 1 ja 2.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda kohtutäituri ametialasele arvelduskontole number EE131010010236765018 AS-s SEB Pank (saaja Oksana Kutshmei). Raha ülekandmisel palume selgitusse kirjutada: täiteasja number 084/20__/___,võlgniku ees- ja perekonnanimi.

Kui täitemenetluse käigus selgub, et võlgnik on nõude sissenõudja ees nõuetekohaselt täitnud enne sissenõudja poolt avalduse esitamist kohtutäiturile, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu ja pool menetluse põhitasust. Alus: KTS § 41 lg 1.

Kui võlgnik täidab nõuetekohaselt nõude pärast avalduse kohtutäiturile esitamist, kuid enne täitmisteate saamist, maksab võlgnik menetluse alustamise tasu. Alus: KTS § 41 lg 1.

Kui nõude täitmine toimus samal päeval kui täitmisteate kättetoimetamine, loetakse täitmine toimunuks pärast täitmisteate kättetoimetamist ning võlgnik maksab menetluse alustamise tasu ja pool menetluse põhitasust. Alus: KTS § 41 lg 1.

Kui sissenõudja taotleb täitemenetluse lõpetamist enne nõude täielikku sissenõudmist kohtutäituri poolt ning kohtutäitur on nõude sissenõudmiseks teinud täitetoiminguid, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu ja pool menetluse põhitasust, arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt. Alus: KTS § 41 lg 2.

Täitmisteate kättesaamisel palun täitke kaasas olev andmete vorm ning edastage see meie e-mailile skaneerituna, tavaposti teel, tuues selle isiklikult kohale või jättes täidetud vormi kohtutäituri büroo ukse taha asuvasse postkasti. Isikuandmete vormi leiate ka meie koduleheküljelt Võlgnikule - Blanketid ja vormid - Võlgniku teade peale täitmisteate kättesaamist. Andmete vormi ning dokumentide edastamine kohtutäiturile tagab, et Teile kohaldatakse korrektselt seadusega ettenähtud elatusmiinimum. Elatusmiinimumi kohaldamiseks palun edastage meile ka Teie sissetulekuid tõendavad dokumendid: kuue kuu pangakonto väljavõte (kui saadate e-maili teel, siis pdf formaadis), koopia töölepingust, koopia Töötukassa tõendist jne.

Võlgnikul on õigus täitemenetluse raames saada informatsiooni ning vajadusel taotleda aega kohtutäituri vastuvõtule. Kui Teid esindab kolmas isik, on kohtutäiturile vajalik esitada Teie esindamist tõendav volikiri.

Vaata lisaks informatsiooni, mida leiate võlgnikule mõeldud alamjaotusest.